Korzyści wynikające z realizacji Projektu

Podstawowymi korzyściami związanymi z likwidacją węzłów grupowych i zamianą ich na węzły indywidualne są:

 • Istotne zmniejszenie strat na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów – co oznacza niższe rachunki za ciepło.
 • Znaczące ograniczenie awarii co oznacza podniesienie jakości stałej dostawy ciepła.

Po wybudowaniu węzła indywidualnego mieszkańcy poszczególnych budynków uzyskują możliwość racjonalnego gospodarowania ciepłem w swoich budynkach poprzez możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem w budynku, w tym m. in: indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustawienia wartości temperatury włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalania poziomu krzywej grzania (wpływ na parametry pracy instalacji), prowadzenie polityki oszczędnej gospodarki ciepłem np. poprzez obniżanie poziomu ogrzewania nocą.

Nowy indywidualny węzeł cieplny wybudowany w ramach Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy – etap I”

 

W związku z możliwością korzystania z ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) mieszkańcy (po doposażeniu we właściwą instalację – mogą zlikwidować piecyki gazowe służące do podgrzewania ciepłej wody, co skutkuje ograniczeniem niskiej emisji z tych piecyków, zmniejszeniem strat energii cieplnej w wyniku wentylacji pomieszczeń mieszkalnych wymuszonej procesami spalania wewnątrz tych pomieszczeń.

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowobudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz zawrą z Veolia Energia Warszawa stosowną umowę przed realizacją prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

Informacji udziela:

Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 714
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

 Wniosek na zmianę mocy zamówionej

Zamówienie mocy cieplnej 

Bardzo istotną korzyścią płynącą z wybudowania węzła indywidualnego jest możliwość wdrożenia termomodernizacji w budynkach dotychczas podłączonych do węzłów grupowych. Przed wybudowaniem węzła indywidualnego działania termomodernizacyjne były ekonomicznie nieuzasadnione.

Rezultaty Projektu

Osiągniecie celów związanych z realizacją Projektu pozwoli na uzyskanie rezultatów Projektu.

W zakresie rezultatów bezpośrednich, wynikających z realizacji projektuj można wyróżnić następujące:

  1. Zmniejszenie kosztu przesyłu ciepła do odbiorców
   Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie ilości ciepła przesyłanej siecią dla dostarczenia tej samej ilości ciepła odbiorcom, co skutkować będzie zmniejszeniem kosztu przesyłu tej samej ilości ciepła do odbiorców.
  2. Zmniejszenie opłat odbiorców za dostawę ciepła
   Ciepło, uzyskiwane z warszawskiego systemu ciepłowniczego jest jednym z najtańszych w Polsce, dlatego też, w wyniku realizacji inwestycji, mieszkańcy osiedla Skorosze zyskają także korzyści w wymiarze finansowym.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła
   Zmniejszenie ilości awarii systemu ciepłowniczego umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. W.s.c. stanowi pewniejsze źródło dostaw ciepła niż lokalne kotłownie.
  4. Wzrost komfortu życia odbiorców ciepła
   Poprzez zmniejszenie ilości awarii systemu ciepłowniczego i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła wzrośnie komfort życia odbiorców ciepła.
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c.
   Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co z tym związane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania mieszkańców osiedla Skorosze, przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 47 026,18 GJ/rok.
  6. Zmniejszenie niskiej emisji na osiedlu Skorosze
   Istotnym rezultatem realizacji Projektu będzie zmniejszenie niskiej emisji na osiedlu Skorosze – emisji zanieczyszczeń pochodzących z 5 osiedlowych kotłowni, w tym: CO2, pyłu PM10, SO2, NOx i innych zanieczyszczeń. Przedmiotowe kotłownie gazowe, ze względu na niskie (≤ 40 m) emitory zanieczyszczeń (kominy), są źródłem tzw. „niskiej emisji”. Niska emisja, w odróżnieniu od tej z wysokich kominów, która może być przenoszona z chmurą na dalekie odległości, koncentruje się przy źródle, co w przypadku bezwietrznej pogody prowadzi do kumulacji zanieczyszczeń.

   Likwidacja kotłowni będzie skutkowała ograniczeniem niskiej emisji na osiedlu Skorosze na poziomie:

   • CO2 7 659,86 Mg,
   •  SO2 0,21 Mg/rok,
   • NOx 8,49 Mg/rok,
   • Pył 0,07 Mg/rok.
  7. Spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych
   Efektem likwidacji źródeł niskiej emisji oraz zmniejszenia ilości spalanych paliw (uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza z niespalonego paliwa) będzie również spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych.

   Jak wskazują badania biologiczne ludzi, zwierząt, roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania chorób, zanieczyszczenia pyłowo – gazowe emitowane podczas spalania paliw mogą wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i organizmów żywych. Schorzenia najczęściej kojarzone z wchłanianiem zanieczyszczonego powietrza to:
   • choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc;
   • zaburzenia centralnego układu nerwowego: w tym bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie,
   • choroby oczu, zapalenie spojówek oka;
   • reakcje alergiczne,
   • zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca.

   Poprawa jakości powietrza na osiedlu Skorosze, w Warszawie i Regionie przyczyni się zatem do spadku ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych na tym obszarze.

    

  8. Zmniejszenie degradacji środowiska (zakwaszenia gleb, ocieplenia klimatu, zmniejszenia plonów, korozji budowli, degradacji obszarów leśnych)
   W wyniku zmniejszenia ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, zmniejszeniu ulegnie degradacja środowiska, wynikająca ze zmniejszenia emisji i ograniczenia wydobycia paliw kopalnych.

   Zanieczyszczenia powietrza, poza wpływem na zdrowie ludzi i organizmów żywych, wywierają również niekorzystny wpływ na:
   • uprawy i drzewostan,
   • budowle (w tym zabytki), powodując ich korozję,
   • konstrukcje i elementy metalowe, powodując ich korozję,
   • niszczenie innych materiałów w tym skóry, papieru, odzieży,
   • redukcję promieniowania słonecznego w wyniku jego absorpcji i rozpraszania.

   Zatem poprawa jakości powietrza na osiedlu Skorosze, w pozostałej części miasta Warszawa i Regionie, pozwoli na ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko i dóbr ludzi na tym terenie.

Ponadto poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych ograniczy się ich wydobycie, co w rezultacie pozwoli na zmniejszenie oddziaływania wydobywania paliw na środowisko.

Produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu będą:

  1. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 7,285 km
   Realizacja projektu pozwoli na wybudowanie 7 284,80 m sieci ciepłowniczej, która będzie eksploatowana przez Veolię Energia Warszawa S.A.
  2. Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 815 m
   Realizacja projektu pozwoli na modernizację 815 m sieci – modernizacja sieci wykonanej w technologii kanałowej na sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych.
  3. Liczba zlikwidowanych kotłowni: 5 szt.
   W wyniku realizacji Projektu na osiedlu Skorosze w Warszawie zlikwidowanych zostanie 5 kotłowni, będących źródłem niskiej emisji.
  4. Liczba wybudowanych węzłów indywidualnych: 155 szt.
   Produktami przedmiotowej inwestycji będzie 155 indywidualnych węzłów cieplnych z możliwością doposażenia w moduły ciepłej wody.
  5. Liczba nowych odbiorców usługi: 155 obiektów
   Mieszkańcy osiedla Skorosze, zasilani aktualnie w ciepło z lokalnych kotłowni, zostaną nowymi odbiorcami ciepła, dostarczanego z systemu ciepłowniczego, należącego do Veolii Energia Warszawa S.A. Liczba nowych odbiorców to liczba mieszkańców zamieszkujących 155 podłączanych obiektów.
Skorosze