O projekcie

Projekt pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” składa się z dwóch zadań:

  • zadanie I dotyczy wybudowania 3 028 m sieci ciepłowniczej o średnicy od DN150 do DN500 w kierunku pięciu osiedlowych kotłowni gazowych, które znajdują się w następujących lokalizacjach: ul. Nurzyńska 1, ul. Rakietników 25A, ul. Kolorowa 15, ul. Szancera 3, ul. Skoroszewska 7
  • zadanie II dotyczy zlikwidowania pięciu kotłowni gazowych i wykonanie 155 węzłów indywidualnych z możliwością doposażenia w moduły c.w.u. wraz z wybudowaniem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i przyłączy w zakresie średnic DN 32 – 150 o długości ok. 4 257 m oraz modernizacji 815 m istniejącej sieci kanałowej i preizolowanej o średnicach DN 50-150. Sumaryczna moc nowych węzłów indywidualnych wyniesie 25,7 MW.
  • zły stan jakości powietrza na osiedlu Skorosze, będący skutkiem niskiej emisji,

 

Kontekst Projektu

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim (2015 r.) aglomeracja warszawska, została zaklasyfikowana na podstawie kryteriów ochrony zdrowia do grupy C ze względu na wysokie stężenia NO2, PM10 i PM2,5. Oznacza to, że stężenia ww. zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Z tego też powodu dla aglomeracji warszawskiej ustanowiono Programy Ochrony Powietrza. Szczególnie niebezpieczne są zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji. Źródłem niskiej emisji są przeważnie lokalne źródła ciepła oraz transport. Zanieczyszczenia, które trafiają do powietrza na tej wysokości, gromadzą się nad terenem, z którego pochodzą (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkaniowej), wyrządzając duże szkody lokalnie. Właśnie dlatego zjawisko to jest tak szkodliwe, a zanieczyszczenia emitowane w ramach niskiej emisji wpływają na niezadawalający stan jakości powietrza w m.st. Warszawa.

Mieszkańcy osiedla Skorosze, będącego częścią Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zaopatrywani są w ciepło z pięciu osiedlowych kotłowni gazowych. Osiedlowe kotłownie, zapewniające aktualnie dostawy ciepła dla mieszkańców osiedla Skorosze w Warszawie, stanowią małoefektywne źródła ciepła. Ponadto są przyczyną niskiej emisji na osiedlu Skorosze, niosącej z sobą wiele negatywnych skutków dla środowiska.

Obecny stan infrastruktury przeznaczonej do produkcji i przesyłu ciepła na osiedlu Skorosze powoduje powstawanie dużych strat energii. Skutkuje to koniecznością zwiększonej produkcji energii, przypadającej na niezmienną wielkość zapotrzebowania na ciepło. Dlatego też pośrednio w tym obszarze oddziaływania energetyki na środowisko można zidentyfikować negatywne skutki – zwiększenie strat energii na przesyle wymusza produkcję większej ilości energii, a co za tym idzie wpływa na zwiększenie ilości spalanych paliw w 5 osiedlowych kotłowniach.

Projekt polegający na likwidacji osiedlowych kotłowni gazowych na rzecz podłączenia mieszkańców osiedla Skorosze do warszawskiego systemu ciepłowniczego, którego realizacja znacznie ograniczy niską emisję na osiedlu Skorosze w Warszawie, w sposób istotny może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, a pośrednio w całej Polsce, a tym samym do poprawy zdrowotności mieszkańców Warszawy.

 

Zaopatrzenie w ciepło na osiedlu Skorosze w Warszawie

Na dzień dzisiejszy osiedle Skorosze zaopatrywane jest w ciepło z pięciu osiedlowych kotłowni. Są to kotłownie gazowe średnich mocy, a mianowicie:

  • przy ulicy Nurzyńskiej 1 – kotłownia o mocy cieplnej zainstalowanej Qins=6,9 MW,
  • przy ulicy Rakietników 25A – kotłownia o mocy Qins= 8,1 MW,
  • przy ulicy Kolorowej 15 – kotłownia o mocy Qins= 9,2 MW,
  • przy ulicy Szancera 3 – kotłownia o mocy Qins= 9,2 MW,
  • przy ulicy Skoroszewskiej 7 – kotłownia o mocy Qins= 3 MW.

Kotłownie opalane są gazem wysokometanowym typu E. Ich sprawność zamyka się w granicach od 92 do 94%.

Wyżej wymienione kotłownie w 2015 roku wyprodukowały łącznie 124 886 GJ ciepła, a sprzedały 111 854 GJ. Kotłownie w 2015 r. zużyły 3 799 123 m3 gazu ziemnego o średniej wartości opałowej 32,87 MJ/m3.

Kotłownie przy ul. Rakietników, Nurzyńskiej, Szancera i Kolorowej zostały kupione w roku 1975; a kotłownia przy ul. Skoroszewskiej została wybudowana w 2009 r.

Kotłownia przeznaczona do likwidacji przy ul. Szancera 5

 

Starzejące się urządzenia coraz częściej ulegają awariom, a ich efektywność maleje. Dodatkowo cena ciepła ponoszona przez Odbiorców ciepła, dostarczanego z osiedlowych kotłowni jest znacznie wyższa niż cena ciepła, dostarczanego z warszawskiego systemu ciepłowniczego. Dlatego też Veolia Energia Warszawa S.A. w ramach niniejszego Projektu planuje przyłączyć Skorosze do warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Aby to zrealizować, trzeba zbudować kilka kilometrów sieci która powiąże osiedle z magistralą ciepłowniczą wykonaną w ostatnich latach wzdłuż ul. Nowolazurowej.

Budynki kotłowni nie zostaną rozebrane. Wymontowane zostaną z nich tylko piece gazowe, a ich miejsce zajmą wymienniki ciepła zasilane gorącą wodą z warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Mieszkańcy osiedla Skorosze zyskają większą pewność dostaw ciepła oraz ciepło w niższej cenie, ponieważ ceny ciepła systemowego w Warszawie należą do najniższych w Polsce.

Projekt jest zgodny z typem projektu, który został wskazany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako projekt mogący podlegać dofinansowaniu w ramach działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” POIiŚ 2014-2020, tj. „podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji”.

Projekt dofinansowywany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.

Ważna informacja:

Dodatkową korzyścią wynikająca z projektu „Skorosze” w kontekście poprawy jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy jest możliwość likwidacji piecyków gazowych i doposażeniu węzła w moduł c.w.u. dzięki czemu nastąpi dodatkowe obniżenie niskiej emisji !!!

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przed lub w trakcie realizacji prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

Informacji udziela:

Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 737
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

 Wniosek na zmianę mocy zamówionej

Zamówienie mocy cieplnej 

Skorosze