Termomodernizacja

Centralna dostawa ciepła z wykorzystaniem węzłów grupowych oraz wykorzystywanie liczników ciepła w budynkach jako podzielników kosztów jest przeszkodą, przy sprawiedliwym rozliczaniu efektów termomodernizacji co skutkuje problemami z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. W systemie węzłów grupowych, objętych Projektem, w przypadku przeprowadzenia działań oszczędzania energii, w dowolnym przykładowym budynku, czy to w oparciu o termomodernizację, czy to metodami nieinwestycyjnymi, nie ma możliwości sprawiedliwego rozdziału korzyści z tych inwestycji. Właściciele budynków podejmujący inwestycje efektywności energetycznej ponoszą koszty, natomiast korzyści rozkładają się na wszystkich Odbiorców systemu ciepłowniczego, podłączonych do jednego węzła grupowego. Zatem w chwili obecnej trwa stan niezgodny z zasadą „polluter pays principle”, ponieważ koszty za ochronę środowiska nie są ponoszone prawidłowo wśród użytkowników ciepła podłączonych do jednego węzła grupowego. Przeszkód takich nie ma przy zasilaniu budynków z indywidualnych węzłów cieplnych.

Budynek po przeprowadzeniu termomodernizacji elewacji

Umożliwienie wdrażania termomodernizacji w budynkach podłączonych do węzłów grupowych jest pośrednim (dodatkowym) celem związanym z zamianą zasilania energią cieplną z istniejących źródeł węzłów grupowych na węzły indywidualne na obszarze m.st. Warszawy. Modernizacja źródła ciepła na indywidualny węzeł cieplny, jest bardzo istotnym elementem procesu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Stolicy

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowobudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz zawrą z Veolia Energia Warszawa stosowną umowę przed realizacją prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

Informacji udziela:

Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 714
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

 Wniosek na zmianę mocy zamówionej

Zamówienie mocy cieplnej 

Skorosze