Realizacja Projektu

Realizacja Projektu planowana jest w okresie od 07.2017 do 12. 2019 r. Obszar objęty Projektem obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami: Al. 4 Czerwca 1989 r, ul. Skoroszewską, ul. Drzymały, ul. Sosnkowskiego, ul. Kościuszki, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Rakietników, ul. Dzieci Warszawy i ul. Poczty Gdańskiej.

Harmonogram realizacji projektu został przygotowany w oparciu o szczegółowe analizy stanu technicznego węzłów grupowych i tak węzły grupowe, które są w najgorszym stanie zostaną zlikwidowane w pierwszej kolejności. Szczegółowa lista budynków, w których zostaną przeprowadzone prace związane z wybudowaniem węzłów indywidualnych znajduje się w załącznikach pdf – „Terminy realizacji węzłów”

Podstawowe informacje dla mieszkańców i zarządców obiektów objętych realizacją Projektu „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie”.

Przygotowanie i realizacja prac związanych z budową węzła indywidualnego:

  1. Na etapie prac projektowych wskazanie przez Wspólnotę pomieszczenia przeznaczonego na węzeł indywidualny.
  2. Podjęcie przez Wspólnotę uchwał w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację węzła cieplnego i wprowadzenia rurociągów przyłącz sieci ciepłowniczej do budynku.
  3. Opracowanie przez Veolię Energia Warszawa dokumentacji technicznej i projektowej
  4. Uzyskanie przez Veolię Energia Warszawa zgód formalno – prawnych, pozwoleń na budowę – węzeł, sieć ciepłownicza.
  5. Wyłonienie przez Veolię Energia Warszawa Wykonawcy planowanych prac.
  6. Realizacja przez Veolię Energia Warszawa prac objętych dokumentacją techniczną i koordynacja prac ze Wspólnotą w zakresie przyłączania do nowego węzła cieplnego
  7. Komisja wprowadzająca Wykonawcę na budowę
  8. Realizacja prac budowlanych i instalacyjnych (budowa węzła indywidualnego, budowa sieci, likwidacja węzła grupowego)
  9. Odbiór techniczny węzła indywidualnego i przełączenie zasilania c.o. z węzła grupowego na węzeł indywidualny.
  10. Odbiór końcowy węzła indywidualnego.

Więcej informacji odnośnie realizacji Projektu znajduje się w częściach „Obowiązki Veolii Energia Warszawa” oraz „Obowiązki Klienta”.

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowobudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz zawrą z Veolia Energia Warszawa stosowną umowę przed realizacją prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

Informacji udziela:

Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 714
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

 Wniosek na zmianę mocy zamówionej

Zamówienie mocy cieplnej 

Skorosze